Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bijdrage ex-Homoambassadeurs bij het afscheid van Joke Ellenkamp op donderdag 6 oktober om 16.00 in RCTh.

Kees en Joke, bij de overhandiging van de quotes tijdens het afscheid in 2016 Kees en Joke, bij de overhandiging van de quotes tijdens het afscheid in 2016

Quotes uit Verslag van activiteiten 2010 / 2011:

pagina 2, paragraaf 1, (158 woorden):
…”Het gaat bij de gesprekken op de scholen overigens niet alleen om het thema homoseksualiteit maar het is zonder moeite breder te maken naar veiligheid, omgaan met pesten en gekend worden uit de gesprekken is sterk naar voren gekomen dat het heel belangrijk blijkt welke waarden en normen meegegeven worden aan de leerlingen en hun ouders. Daarbij kan gesteld worden dat het bijzonder onderwijs soms duidelijker is in het aangeven wat de normen en waarden zijn wat een helder kader geeft voor de cultuur van een school.

Ook is ons gebleken dat voor een veilig leer- en werkklimaat het erg belangrijk is dat de school actief invulling geeft aan een vorm van kleinschaligheid. Daarbij is kennen en gekend worden, weten welke problemen er spelen, gesprekken hebben ovr thema’s als veiligheid en homoseksualiteit zonder dat er zich incidenten voordoen en een directe toegang van leerlingen naar de directeur van groot belang om een open sfeer op school gestalte te geven.”

pagina 2, paragraaf 4 + Advies 1, (135 woorden)
“Homoseksualiteit dient niet bij voorkeur apart te worden geagendeerd maar vraagt om een goede verbinding met andere thema’s. Het is een thema dat goed te verbinden is met o.a. biologie, emancipatie, burgerschap, maatschappelijke oriëntatie, diversiteitsbeleid en veiligheid. Dit zijn voldoende aangrijpingspunten die echter op scholen soms met moeite gelegd worden. Het is van belang dat een school een heldere koppeling maakt van het onderwerp homoseksualiteit en het ook regelmatig wordt ‘geagendeerd’.  Op diverse scholen wordt de omgang met thema’s als homoseksualiteit ook in schoolbesturen of vergaderingen van schoolleiders besproken. Concreet moet echter wel worden gemaakt wat elke school op dit vlak voor resultaten neerzet, waarbij de minimumnorm een basis kan zijn.”

Advies 1: Homoseksualiteit opnemen als een van de kerndoelen in het onderwijs waarbij een minimumnorm bruikbaar kan zijn als een richtinggevend kader voor schoolleiders.”

pagina 3, paragraaf 5 (143 woorden)
“De wijze van ondersteuning van scholen vraagt expliciet aandacht daar waar het om homoseksualiteit gaat. Er lijkt soms te veel in standaard middelen gedacht te worden, zoals bijvoorbeeld COC-voorlichtingen en het programma Rotterdam Verkeert. Er is echter een meer ongrijpbare laag binnen scholen die veel essentiëler is, en dat is de toerusting van leraren. Vinden zij het makkelijk of moeilijk om een thema als homoseksualiteit te herkennen en bespreekbaar te maken? Is het docentenkorps binnen een school voldoende toegerust op het bewaken van sfeer, respect en verdraagzaamheid ?……Het lijkt van belang om werkmethodieken te hanteren die een onderwerp als bijvoorbeeld homoseksualiteit op andere wijze bespreekbaar maken dan via de individuele lesoverdracht. Het stuk ‘Seks in de stad’ van het Rotterdams Centrum voor Theater werd door veel schoen benoemd als een positieve wijze om met leerlingen over dergelijke onderwerpen het gesprek aan te gaan.”

Quote uit verslag gesprek met RV&AV Sparta 23 augustus 2013 (128 woorden)
“Perry van ‘De Betrokken Spartaan’ geeft aan dat hij niet veel heeft met het onderwerp en het ook niet zo relevant vindt. We spreken over de Gay Pride en de KNVB die meegevaren heeft en de reactie van René v.d. Gijp op deze deelname. Volgens Perry is dat ook gewoon een mediastunt om dit te doen.
We spreken over het feit dat er in de sport toch weinig bekende homo's zijn. Perry geeft aan dat het hem niet boeit of iemand homo is of niet. Hij vraagt zich ook af in hoeverre homo's willen (blijven) sporten.
Perry vraagt zich af of het zo is of homo's vanwege hun motoriek wel of niet sporten. Hij zou daar wel wetenschappelijke gegevens over willen zien of weten waarom homo's apart sporten.” 

Quote uit Beknopt verslag werkzaamheden over 2014 (172 woorden)
“De afgelopen twee jaar (2013, 2014) hebben de ambassadeurs in opdracht van het College van B&W voetbalclubs benaderd en bezocht met als doel het verenigingsbeleid homovriendelijker te maken. Achtergrond van deze opdracht was dat acceptatie van seksuele diversiteit in de sport- en met amen de voetbalwereld nog lang geen gelopen koers is. Ook projecten van de KNVB die hierop gericht zijn, zoals Veilig Sportklimaat, geven aan dat er op dit gebied nog heel wat verbeterd kan worden……..Alle inspanningen van de homo-ambassadeurs ten spijt is het niet gelukt om de op 25 november 2014 geplande conferentie in het Feyenoordstadion te organiseren. Ondanks eerdere toezeggingen trok Feyenoord zich terug. Dit had ook zijn weerslag op de betrokkenheid van Sparta en Excelsior en daarmee op de kans om amateurverenigingen geïnteresseerd te krijgen.
Naast deze inspanningen op voetbalgebied hebben de ambassadeurs in 2014 advies uitgebracht over het roze evenement dat in 2014 is georganiseerd, de Rotterdam Pide. Mede dankzij hun inzet én een kunstige ingreep om twee ‘uiteenlopende’ partijen aan elkaar te verbinden, was dit evenement succesvol.”

Rate this item
(35 votes)
Last modified on vrijdag, 21 januari 2022 19:51
Kees Vrijdag

Kees Vrijdag werkte tussen 1982 en 2012 bij KvK Rotterdam op de gebieden: haven, citypromotie, internationale handel en communicatie.
Hij zit in een aantal besturen: Vlaggenparade, Paul Nijgh-penning, Open Rotterdam en Aan Den Slag! En hij is ambassadeur voor Benefits for Kids. Ook is hij betrokken bij Het Gezelschap, Club 25 en 'Mankracht Rotterdam'. Door verbindingen te leggen in Rotterdam wil hij bijdragen aan de rijkdom van diversiteit in de stad.